Print siden

Faste Batteri

Projektet ”Faste Batteri” integrerer alle aspekter af livet i ét samlet bymiljø: Boliger, butikker, børnehave, kontorer, kulturelle institutioner, sportsfaciliteter og en moské.

I slutningen af 2006 blev de to naboejendomme ”Faste Batteri” på Artillerivej/Njalsgade og Amager Fælledvej 40-44 solgt endeligt til Njalsgade K/S, som indtil da havde haft betinget skøde på ”Faste Batteri” grunden.

Hvis der kan skabes lokalplanmæssigt grundlag for det, ønsker køber fortsat at opføre det spektakulære projekt ”Batteriet”, som er tegnet af arkitektfirmaet B.I.G., og som fordeler sig på begge de nævnte ejendomme. En forudsætning for, at dette projekt kan realiseres, er en ændring af den gældende lokalplan. Dels fordi denne udlægger grunden til offentligt formål og dels fordi projektforslaget overskrider lokalplanens byggefelter og bygningshøjder.

Læs mere om området og omgivelserne, projektet og arkitekterne

Området

Lokalplanen giver mulighed for en moské
Projektet, der har arbejdstitlen ”Batteriet”, grænser op til Amagerbro, Ørestad Nord, Nytøjhusgrunden og Islands Brygge. Grunden, der også kaldes ”Moskégrunden” afgrænses mod nord af Statens Serum Institut, mod øst af Amager Fælledvej, mod syd af Njalsgade og mod vest af Artillerivej. Freja overtog hovedparten af grunden fra staten i december 1997.

De gældende lokalplaner
Området ved Faste Batteri er i dag omfattet af Lokalplan 201 fra februar 1992. En del af det oprindelige lokalplanområde i denne lokalplan blev afløst af Lokalplan 279 i 1996, der indgik som et led i udbygningen af Islands Brygge Station.

Lokalplan 201 ”Faste Batteri” giver mulighed for opførelse af kulturelle institutioner - herunder en moské. Lokalplanen er den eneste i Danmark, der på nuværende tidspunkt giver mulighed for at opføre en moské.

Grønne rekreative åndehuller
Omkring bygningerne anlægges grønne rekreative offentlige arealer, som både beboere og naboer kan nyde godt af.
Faste Batteri ligger som en grøn ø mellem Københavns Universitet og Statens Serum Institut. Området bliver gjort attraktivt for både cyklister og fodgængere, så de kan færdes i og gennem området og på den måde bidrage til at skabe liv mellem boligerne. Desuden tager projektet højde for etableringen af en grøn cykelrute på grundens nordlige side mod seruminstituttet.

Omgivelserne

Grundige analyser bag projektet
Områdets grundareal er på cirka 65.000 m² hertil kommer den østligste del af grunden, som der endnu ikke er truffet endelig aftale om. I det eksisterende forslag er der planlagt etablering af underjordisk parkering på cirka 31.000 m² . Projektets rummer i sin nuværende form omkring 120.000 etagem² , som bl.a. vil indeholde omkring 1.000 boliger. 20 % af boligerne er tænkt som billige lejelejligheder. Af de 120.000 etagem² er de 1.500 reserveret til en moské.

Grundige analyser og studier
I forbindelse med udviklingen af projektet er der foretaget et stort analyse- og skitseringsarbejde og en række volumenstudier. På den baggrund er projektet udviklet med stor hensyntagen til omgivelserne både i forhold til landskabet og de omkringliggende bebyggelser. Med baggrund i dette analysearbejde er man kommet frem til den foreslåede byggeprocent og de forskellige bygningshøjder.
Byggeriet består af en række bygningstoppe, hvor den højeste måler 86 meter nogenlunde samme højde som det nærliggende SAS Radisson hotel. Den laveste bygning måler 42 meter. Projektets profil forholder sig til byens karakter ved kun at placere høje bebyggelser på få udvalgte og strategiske steder, hvor bebyggelsen markerer sig i respekt for naboerne og giver unikke udsigter over by, havn og fælled.

Projektet


Udgangspunktet for projektet er at skabe en ny og spændende bebyggelse, der udover boliger og kommercielle formål også kan rumme en række forskellige institutioner og kulturelle tilbud, der tilsammen skal udgøre en del af et multikulturelt miljø. Byggeriet søger at samle de tre lokalområder, der er under udvikling: Islands Brygge, Amagerbro og Ørestaden.

Et bjerglandskab af bygninger
Byggeriet består af en række bygningstoppe, hvor den højeste måler 86 meter nogenlunde samme højde som det nærliggende SAS Radisson hotel. Den laveste bygning måler 42 meter. Projektets profil forholder sig til byens karakter ved kun at placere høje bebyggelser på få udvalgte og strategiske steder, hvor bebyggelsen markerer sig i respekt for naboerne og giver unikke udsigter over by, havn og fælled.

Fra bygningernes terrasserede skrænter kan man beundre Københavns skyline med mange historiske tårne og spir. Man bevæger sig gennem området mellem de forskellige bygninger via rekreative stier og gange, der danner et netværk af genveje til de tre forskellige lokalområder.

Dalene mellem bygningerne udgør en beskyttende oase for børn, beboere og besøgende.

En grøn oase
Bygningens huler i den nederste etage udgør et stort samlet offentligt rum, som fx kan indeholde butikker, biografer, bibliotek, restauranter, sportsfaciliteter og institutioner.

Omkring bygningerne anlægges grønne rekreative offentlige arealer, som både beboere og naboer kan nyde godt af.
Selve området ligger som en grøn ø mellem Københavns Universitet og Statens Serum Institut. Området bliver gjort attraktivt for både cyklister og fodgængere, så de kan færdes i og gennem området og på den måde bidrage til at skabe liv mellem boligerne. Desuden tager projektet højde for etableringen af en grøn cykelrute på grundens nordlige side mod seruminstituttet.

Arkitekterne bag


Det er arkitekterne Bjarke Ingels og Julien De Smedt fra PLOT, der har udviklet projektet for Njalsgade K/S. Da de to arkitekter fremover ikke længere udvikler projekter i PLOT-regi, vil det i første omgang være Bjarke Ingels fra B.I.G. – Bjarke Ingels Group - der videreudvikler masterplanen for området bl.a. i samarbejde med konsulenter fra Niras Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S.

Efterfølgende vil projektets forskellige bygninger bliver opført af både B.I.G. og JDS – Julien’s Design Studio.